ANBI

De Ambassade van het koninkrijk van God is een kerkgenootschap en staat als zodanig inschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 30276393.

De Belastingdienst heeft het kerkgenootschap: de Ambassade van het Koninkrijk van God erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en de belastingdienst heeft deze kerkgenootschap geregistreerd als ANBI 821676088.

Bestuur
Het dagelijks bestuur van kerkgenootschap de Ambassade van het Koninkrijk van God ligt bij het presbyterium (de raad van oudsten), conform de statuten zien zij erop toe dat de doelstelling van het kerkgenootschap wordt verwezenlijkt en dat alle activiteiten in goede orde verlopen.

De financiële administratie wordt bijgehouden door de diaken penningmeester.

Beloningsbeleid

Binnen het kerkgenootschap is er geen beloningsbeleid. Alhoewel veel werkzaamheden vrijwillig worden verricht door de leden, worden geen vrijwilligersvergoedingen noch reiskosten verstrekt aan de vrijwilligers. De kosten worden betaald uit vrijwillige giften die giraal worden overgemaakt en/of in (contante) collecten gedoneerd door de leden en frequente bezoekers van het kerkgenootschap. Contante collecten worden periodiek, veelal maandelijks overgemaakt op de rekening van de gemeente, na aftrek van de algemene kosten voor bijvoorbeeld koffie, thee, cd’s. Vaste kosten zijn onder meer: huurpenningen voor het gebouw voor de doordeweekse en zondagse bijeenkomsten, facturen van de presbyter, verzekeringen, zending en evangelisatie en tegenwoordig ook bankkosten.

Doelstelling


De Ambassade van het Koninkrijk van God is een multiculturele gemeente (kerkgenootschap) die zich ten doel het Koninkrijk Gods te verkondigen. Zij stimuleert bezoekers een zegen te laten zijn voor alle mensen en zich in te zetten voor een goed beheer van de Schepping en de maatschappij. Ze doet dit door middel van onderwijs, prediking, toerusting, pastorale hulpverlening en door het vormen van werkgroepen die zich inzetten voor duurzaamheid, gerechtigheid en milieu.

De uitgangspunt van deze kerkgenootschap is dat zij midden in de maatschappij staat, waarbij leden en bezoekers worden aangespoord een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij, waarbij het Christenzijn als normale levensstijl de basis vormt.

Oecumene

De Ambassade van het Koninkrijk van God is een oecumenische gemeente en is sinds vele jaren actief lid van het Interkerkelijk Kontakt Oudewater, waarin vijf Oudewaterse kerken in participeren. Activiteiten van het IKO zijn o.a. een wekelijks avondgebed en een jaarlijkse gezamenlijke oecumenische viering.

Contactgegevens:
Secretariaat van de Ambassade van het Koninkrijk van God

info@deambassade.nl

Oecumene

De Ambassade van het Koninkrijk van God is een oecumenische gemeente en is sinds vele jaren actief lid van het Interkerkelijk Kontakt Oudewater, waarin vijf Oudewaterse kerken in participeren. Activiteiten van het IKO zijn o.a. een wekelijks avondgebed en een jaarlijkse gezamenlijke oecumenische viering.

Contactgegevens:
Secretariaat van de Ambassade van het Koninkrijk van God

info@deambassade.nl

Doelstelling

De Ambassade van het Koninkrijk van God is een multiculturele gemeente (kerkgenootschap) die zich ten doel het Koninkrijk Gods te verkondigen. Zij stimuleert bezoekers een zegen te laten zijn voor alle mensen en zich in te zetten voor een goed beheer van de Schepping en de maatschappij. Ze doet dit door middel van onderwijs, prediking, toerusting, pastorale hulpverlening en door het vormen van werkgroepen die zich inzetten voor duurzaamheid, gerechtigheid en milieu.

De uitgangspunt van deze kerkgenootschap is dat zij midden in de maatschappij staat, waarbij leden en bezoekers worden aangespoord een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij, waarbij het Christenzijn als normale levensstijl de basis vormt.

Contact

De Ambassade van het Koninkrijk van God
info@deambassade.nl

Locatie

Sint Jozefschool
De Cope 28
3421 XK Oudewater

Contact

De Ambassade van het Koninkrijk van God
info@deambassade.nl

Locatie

Sint Jozefschool
De Cope 28
3421 XK Oudewater

Copyright © 2021 VLEX-IT